Algemeen

Martine Vanmechelen, hierna genoemd : hondenhotel Vedette of gastvrouw.

Op de overeenkomst zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.

Registratie

Van ieder verblijf in Hondenhotel Vedette wordt door de gastvrouw een verblijfsovereenkomst opgemaakt.

Reservatie & Betalingsvoorwaarden

De op de verblijfsovereenkomst vermelde prijs omvat de kosten voor het verblijf per dag per hond, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten voor verzorging en huisvesting van de hond. Alle prijzen zijn inclusief btw.

De reservatie is pas definitief na ondertekening van de verblijfsovereenkomst en betaling van 50% voorschot op de totale gereserveerde verblijfskost.

Het resterend saldo dient betaald te zijn ten laatste 1 maand voor de aanvang van de verblijfsperiode.

Bij reservatie binnen de maand voor aanvangsdatum verblijf dienen de volledige verblijfskosten betaald te worden.

Annulatie

Tot 14 dagen na ondertekening van de verblijfsovereenkomst kan deze kosteloos geannuleerd worden. Het betaalde voorschot wordt terug betaald.

Annulatie na deze periode tot een maand voor aanvang verblijf wordt het voorschot beschouwd als administratiekost.

Annulatie binnen de maand voor aanvang van verblijf is er geen terugbetaling.


Uitzondering hierop is het overlijden van de hond. Hierbij dient wel het bewijsstuk van een dierenarts voorgelegd. In dit geval worden voorschot en saldo terug betaald.

Kosten bij verblijf langer dan overeengekomen

Indien het gastdier na beëindiging van de overeenkomst door onvoorziene omstandigheden over een langere periode in het hondenhotel moet verblijven, is de klant de prijs per gastdier per dag, die in de overeenkomst is overeengekomen aan het hondenhotel verschuldigd. Hondenhotel Vedette staat garant voor een correct voortgezet verblijf van het gastdier.

Kosten bij vervroegd ophalen

Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier kan de klant geen aanspraak maken op een terugbetaling  van de resterende dagen van het overeengekomen verblijf.

Kosten bij het niet ophalen

Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen de 14 dagen na beëindiging van de verblijfsovereenkomst bij het hondenhotel ophaalt, zal de gastvrouw de klant contacteren en aanmanen om het gastdier binnen de 48 uur af te halen. Indien de klant hieraan geen gevolg geeft, heeft hondenhotel Vedette het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige hotelprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

Rechten en plichten van hondenhotel Vedette

Hondenhotel vedette verplicht zich om op basis van de gesloten verblijfsovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. De gastvrouw zal hierbij rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en de verzorging van het gastdier. De gastvrouw meldt de bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf bij het ophalen van het gastdier.

Rechten en plichten van de klant

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens aan het hondenhotel Vedette te (ver)melden welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het hondenhotel.

De klant is aansprakelijk ten aanzien van het hondenhotel voor schade die ondervond wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste informatie en documenten met betrekking tot het gastdier.

Ziekte en/of overlijden van het gastdier

De klant machtigt het hondenhotel om in geval van ziekte van de hond, of een redelijk vermoeden van ziekte, tijdens het verblijf van het gastdier in het hondenhotel op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

Indien het gastdier tijdens het verblijf in het hondenhotel komt te overlijden, kan het hondenhotel door een onafhankelijk deskundige een sectie laten uitvoeren. Deze kosten zijn ten laste van het hondenhotel.

Aansprakelijkheid

Een tekortkoming in uitvoering van de verblijfsovereenkomst kan hondenhotel Vedette niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het hondenhotel bij de nakoming van de verblijfsovereenkomst.

Het hondenhotel zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig in kennis te stellen.